STYPENDIA ZAGRANICZNE (Erasmus)

Drukuj

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ w roku akademickim 2015/16.

 

W roku 2015/2016 zarówno „wsparcie indywidualne" jak i dodatkowe środki przyznane w związku z niepełnosprawnością dla studentów wyjeżdżających na studialub praktykę, będą przyznawane z projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej" finansowanego ze środków PO WER. Umowa finansowa w programie Erasmus+ pomiędzy NA a uczelnią będzie zawierała klauzulę o finansowaniu wszystkich wyjazdów studentów niepełnosprawnych z funduszy PO WER i traktowaniu tych wyjazdów jako wyjazdów w programie Erasmus+ z „dofinansowaniem zerowym".
Zasady zawarte w „Przewodniku po programie Erasmus+" odnoszące się do dodatkowego wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych (rozdział „Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami. Koszty dodatkowe związane bezpośrednio z niepełnosprawnymi uczestnikami mobilności") należy interpretować w następujący sposób:

 

1. Osoba niepełnosprawna, zwana dalej „uczestnikiem mobilności", realizująca mobilność w programie Erasmus+ w roku akademickim 2015/16 ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami" dodatkową kwotę. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do FRSE. Wniosek powinien być zaopiniowany przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ oraz pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych lub osobę zajmującą się studentami niepełnosprawnymi. Wzór wniosku, składanego do NA, jest dostępny tutaj.
Wniosek musi być przesłany do NA bezzwłocznie po zakwalifikowaniu osoby na wyjazdy i nie później niż 4 tygodnie przed wyjazdem studenta niepełnosprawnego.

 

2. W specjalnym wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością uczestnik musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana. Dla przeliczenia kosztów zdefiniowanych w euro należy stosować przelicznik 4,1942 PLN.

 

3. Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł, nastąpi w następujących sytuacjach:
a) Niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu).
b) Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą. Koszty podróży osoby towarzyszącej oraz koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, itp.) będą rozliczane jako koszty rzeczywiste (czyli na podstawie dowodów finansowych). Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego.
c) Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia). Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej.
d) Niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez uczestnika mobilności w kształceniu/ podczas pracy w instytucji przyjmującej (koszty specjalnych materiałów dydaktycznych);
e) Niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika mobilności na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy). Przyznanie dofinansowania w tej kategorii wymaga przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, z którego będzie wynikał konieczny zakres specjalnej opieki medycznej.
f) Niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności (koszty specjalnego ubezpieczenia);
g) Niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez uczestnika mobilności, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (ta kategoria wymaga udokumentowania w postaci zalecenia organu orzekającego o niepełnosprawności lub lekarza).

 

4. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Wniosek musi być zaopiniowany przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ oraz przedstawiciela uczelnianej komórki  zajmującej się osobami niepełnosprawnymi. Jeżeli w uczelni nie ma takiej komórki, wniosek musi być zaopiniowany przez osobę, która ma w swoim zakresie obowiązków zagadnienia związane z kształceniem osób niepełnosprawnych. Jeżeli FRSE oceniając wniosek będzie miała wątpliwości co do zasadności danego wydatku, może zażądać od uczestnika mobilności ubiegającego się o dofinansowanie dostarczenia dodatkowego uzasadnienia, np. odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

 

5. Bezzwłocznie po podjęciu decyzji FRSE prześle uczelni informację o maksymalnej kwocie dofinansowania dla konkretnego uczestnika. Uczelnia powinna poinformować uczestnika mobilności ubiegającego się o dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności o kwocie dodatkowego wsparcia (dodatkowego w stosunku do ryczałtu w ynikającego z planowanego czasu trwania pobytu za granicą).

 

6. Po rozpatrzeniu wniosku złożonego w imieniu uczestnika mobilności do FRSE przez uczelnię, FRSE określi typy kosztów, na jakie dodatkowe dofinansowanie zostanie przyznane wraz z określeniem wysokości dofinansowania. W zawiadomieniu wysłanym przez FRSE do uczelni nie później niż tydzień od złożenia wniosku (czas ten będzie „zatrzymywany" jeżeli nastąpi konieczność uzupełnienia informacji zawartych we wniosku) zostanie określona: kwota dofinansowania przyznana w formie ryczałtu oraz kwota dofinansowania przyznana w formie kosztów rzeczywistych, która będzie rozliczona jedynie pod warunkiem ich udokumentowania dowodami finansowymi. Zawiadomienie to będzie stanowiło decyzję o przyznaniu dofinansowania wskazanemu z imienia i nazwiska uczestnikowi mobilności. FRSE, jeżeli będzie to konieczne, uzupełni kwotę ogólnego dofinansowania uczelni w ramach realizowanej umowy finansowej o kwotę dodatkowych kosztów związanych z niepełnosprawnością, przekraczających ryczałt zastosowany w alokacji środków na podstawie złożonego przez uczelnię raportu postępu. Decyzja wydana przez FRSE będzie stanowiła zobowiązanie FRSE w stosunku do uczelni.

 

7.Uczelnia będzie zobowiązana do rozliczenia uczestników z orzeczoną niepełnosprawnością bezzwłocznie po zakończeniu przez nich pobytu za granicą. NA zaleca, aby do rozliczenia studenta z niepełnosprawnością wykorzystać sugerowaną przez NA kartę rozliczenia osób niepełnosprawnych dostępną tutaj. Za rozliczenie osoby niepełnosprawnej będzie odpowiedzialna uczelnia.

 

8. W raporcie końcowym dla umowy PO WER HEFRSE będzie wymagała zamieszczenia wykazu studentów niepełnosprawnych wraz z podaniem kwoty zatwierdzonego dofinansowania w rozbiciu na kwotę rozliczoną jako ryczał oraz kwotę rozliczoną jako koszty rzeczywiste. Sprawdzanie dokumentów źródłowych wraz z dowodami finansowymi dokumentującymi koszty ryczałtowe i koszty rzeczywiste będzie następowało podczas działań kontrolnych („kontrola w siedzibie NA nadesłanych na jej żądanie dokumentów", kontrola finansowa po zakończeniu projektu, kontrola systemowa).

 

9. Rozliczenie dodatkowych kosztów będzie rozliczeniem kosztów rzeczywistych, co oznacza konieczność ich udokumentowania dowodami finansowymi. Poniższa tabela zawiera wykaz rodzajów dokumentów (dowodów finansowych), jakie będą niezbędne do uznania o uznania kosztu za kwalifikowany.


Podróż uczestnika
mobilności oraz
Podróż osoby towarzyszącej
Imienny bilet z ceną i datą przejazdu. Jeżeli na bilecie nie ma ceny
- bilet i faktura.
Jeśli bilet nie jest imienny (np. w przypadku przejazdu koleją, autobusem)
- bilet i oświadczenie, że podróż miała związek z daną mobilnością.
W przypadku podróży samochodem
- zgodnie z przepisami uczelnianymi.
Jeśli osoba towarzysząca i uczestnik mobilności podróżują razem samochodem osobowym, zwrot kosztów podróży przysługuje jednej osobie

Pobyt osoby towarzyszącej Przy pobytach krótkoterminowych (do 60 dni):
- zakwaterowanie: na podstawie rachunku, faktury
- inne koszty utrzymania związane z pobytem: rachunki, faktury, paragony potwierdzające poniesienie wydatków do wysokości iloczynu liczby dni i kwoty określonej jako dieta przy wyjeździe do danego kraju w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013, poz.167)
Przy pobytach długoterminowych ( 60 dni i więcej):
- zakwaterowanie i inne koszty utrzymania związane z pobytem: rachunki, faktury, paragony potwierdzające poniesienie wydatków do wysokości iloczynu liczby miesięcy i kwoty miesięcznego wsparcia indywidualnego przysługującemu stypendyście niepełnosprawnemu.
Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość zatrudnienia profesjonalnego opiekuna miejscowego.
Profesjonalny opiekun
miejscowy

Faktura lub rachunek*.

Zatrudnienie opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia
kosztów osoby towarzyszącej.

Specjalne materiały
dydaktyczne - jeżeli nie są
zapewnione przez uczelnię/ instytucję przyjmującą
Faktura lub rachunek*.
Specjalna opieka medyczna dla uczestnika mobilności,
w tym rehabilitacja, zakup leków
Faktura lub rachunek*.
Specjalne ubezpieczenie
dla uczestnika mobilności
Faktura lub rachunek*.
Inne koszty wnioskowane
przez uczestnika mobilności -
jeżeli zalecone w orzeczeniu o niepełnosprawności lub przez lekarza
Faktura lub rachunek*.


* - uczelnia wysyłająca, zgodnie z zasadami rachunkowości, powinna określić, czy faktura lub rachunek powinien być wystawiony na uczelnię, czy na uczestnika mobilności.

 

 

Dodatkowe dofinansowanie dla pracowników z niepełnosprawnością będzie przyznawane jedynie z budżetu programu Erasmus+.
Poza dodatkowym dofinansowaniem bezpośrednio związanym z niepełnosprawnością niepełnosprawni uczestnicy wymiany otrzymują ryczałt na koszty utrzymania w wysokości ustalonej zgodnie z wytycznymi w załączniku III do umowy finansowej podpisanej między NA a uczelnią.

 

Więcej informacji o programie Erasmus znaleźć można na stronie:

http://www.bpz.uek.krakow.pl/erasmus-.html