KatPON

Drukuj

KatPON czyli Katedra Przyjazna Osobom z Niepełnosprawnością jest innowacyjnym w skali kraju projektem certyfikacji katedr przyjaznych osobom z niepełnosprawnością. Projekt certyfikacji przygotował we współpracy z BON UEK dr Maciej Frączek z Katedry GAP.

 

Jest to narzędzie wspierające proces edukacyjny studentów z niepełnosprawnością na UEK. Wprowadzenie systemu wpłynie także znacząco na zwiększenie świadomości pracowników naukowych. Jego główne cele to:

  • Zwiększenie dostępności UEK dla obecnych i przyszłych studentów niepełnosprawnych poprzez ograniczanie i eliminację barier występujących na uczelni oraz działania rozwojowe na rzecz tych osób.
  • Zwiększenie świadomości pracowników UEK, dotyczącej potrzeb i oczekiwań studentów niepełnosprawnych.
  • Utrwalenie społecznego wizerunku UEK jako uczelni przyjaznej osobom niepełnosprawnym.

Pomysł certyfikacji opiera się na dwóch założeniach: na dobrowolności uczestnictwa oraz nagradzaniu. Sądzimy bowiem, że dobrowolne uczestnictwo katedr, polegające w początkowej fazie projektu na wyborze osoby pełniącej rolę pełnomocnika katedralnego, nie tylko pozwoli na szybsze i lepsze przekazywanie przez BON nauczycielom akademickim potrzebnych informacji o konkretnych potrzebach czy problemach studenta niepełnosprawnego, ale uruchomi w sposób naturalny potrzebę znajdowania katedralnych rozwiązań wsparcia dla każdego studenta, a także spowoduje, że pracownicy katedry, co jakiś czas, jedno ze swoich zebrań poświecą problemom związanym z trudnościami (zarówno po stronie studenta, jak i wykładowcy), wynikającymi ze studiowania osób niepełnosprawnych. Ponadto, odwołując się do znanej w teorii zarządzaniu zasady, mówiącej o motywacyjnej wyższości pochwały lub nagrody nad rozmaitymi formami upominani czy karania, zamierzamy poprzez certyfikację nagradzać te zespoły, które poprzez swoje zaangażowanie przyczyniają się do zwiększenia dostępności naszej uczelni dla studentów niepełnosprawnych, a tym samym - co nie mniej ważne - kształtują prospołeczną postawę naszych wszystkich absolwentów.

 

O unikatowości - jak sądzimy - tego projektu decyduje także fakt zaproszenia do procesu planowania/określania kryteriów certyfikacyjnych wszystkich zainteresowanych uzyskaniem tej certyfikacji. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 9 z 15 katedr i jednostek, które zgłosiły się do projektu. Podczas spotkania miały one, poprzez swoich przedstawicieli, i nadal będą miały w ciągu dalszej dyskusji istotny wpływ na wybór i charakter kryteriów certyfikacji. W związku z tym, że prace nad kryteriami nadal trwają, każda z katedr, która do tej pory się nie zgłosiła może na dowolnym etapie prac włączyć się do dyskusji. Należy jedynie zgłosić swój akces do BON. Do trwających prac nad kryteriami certyfikacji zapraszamy wszystkie chętne katedry.


Od edycji na lata 2018-2020 do certyfikacji mogą zgłaszać się nie tylko katedry, ale także jednostki ogólnouczelniane.

 

 

ikona pliku

DO POBRANIA FORMULARZ SAMOOCENY, REGULAMIN ORAZ POWOŁANIE KATEDRALNEGO/ JEDNOSTKOWEGO PEŁNOMOCNIKA NA LATA 2020-2022.

 

 

Logo KatPON