STYPENDIA ZAGRANICZNE (Erasmus)

Drukuj


Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+.


KONKURS 2017


W ramach umów finansowych zawartych w roku 2017 zarówno „wsparcie indywidualne" jak i dodatkowe środki przyznane w związku z niepełnosprawnością dla studentów wyjeżdżających na studia lub praktykę, będą przyznawane z projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2.” finansowanego ze środków PO WER. Umowa finansowa w programie Erasmus+ pomiędzy NA a uczelnią będzie zawierała klauzulę o finansowaniu wszystkich wyjazdów studentów niepełnosprawnych z funduszy PO WER i traktowaniu tych wyjazdów jako wyjazdów z „dofinansowaniem zerowym” w programie Erasmus+.

Zasady zawarte w „Przewodniku po programie Erasmus+” odnoszące się do dodatkowego wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych (rozdział „Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami. Koszty dodatkowe związane bezpośrednio z niepełnosprawnymi uczestnikami mobilności”) należy interpretować w następujący sposób:


1. Osoba niepełnosprawna, zwana dalej „uczestnikiem mobilności”, realizująca mobilność finansowaną z umów zawartych w roku 2017 ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do FRSE. Wniosek powinien być zaopiniowany przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ oraz pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych lub osobę zajmującą się studentami niepełnosprawnymi. Wzór wniosku, składanego do FRSE, jest publikowany na stronie internetowej.

Wniosek musi być przesłany do FRSE bezzwłocznie po zakwalifikowaniu osoby na wyjazd i nie później niż 4 tygodnie przed wyjazdem studenta niepełnosprawnego.


2. We    wniosku     o     dofinansowanie     dodatkowych     kosztów     bezpośrednio     związanych   z niepełnosprawnością  uczestnik  musi  w  szczegółowy  sposób  określić  potrzeby  wynikające z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana. Dla naliczenia szacowanych kosztów zdefiniowanych w EUR należy stosować przelicznik 4,3065 PLN. Dla naliczenia szacowanych kosztów zdefiniowanych w walutach innych niż PLN i EUR należy stosować miesięczny kurs wymiany KE, obowiązujący na dzień podpisania umowy PO WER pomiędzy FRSE z uczelnią.


3. Przyznanie    dodatkowych    środków     na     pokrycie     kosztów     bezpośrednio     związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł, nastąpi w następujących sytuacjach:

a) Niepełnosprawność  wymaga   specjalnego   transportu   dla   uczestnika   mobilności do miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu).

b) Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą. Koszty podróży osoby towarzyszącej oraz koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej 9zakwaterowanie, wyżywienie, tansport lokalny, itp.)

Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego.

c) Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia). Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej.

d) Niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez uczestnika mobilności w kształceniu/ podczas praktyki w instytucji przyjmującej (koszty specjalnych materiałów dydaktycznych).

e) Niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej  dla  uczestnika  mobilności na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy). Przyznanie dofinansowania w tej kategorii wymaga przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, z którego będzie wynikał konieczny zakres specjalnej opieki medycznej.

f) Niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności (koszty specjalnego ubezpieczenia).

g) Niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez uczestnika mobilności, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (ta kategoria wymaga udokumentowania w postaci zalecenia organu orzekającego o niepełnosprawności lub lekarza) . W przypadku studenta, który w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności ma przyznane prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju, FRSE może dofinansować maksymalnie 50% kosztów wynajmu mieszkania lub pokoju. W innym przypadku dodatkowe środki na dofinansowanie wynajmu mieszkania lub pokoju nie będą przyznawane.


4. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Wniosek musi być zaopiniowany przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ oraz przedstawiciela uczelnianej komórki zajmującej się osobami niepełnosprawnymi. Jeżeli w uczelni nie ma takiej komórki, wniosek musi być zaopiniowany przez osobę, która ma w swoim zakresie obowiązków zagadnienia związane z kształceniem osób niepełnosprawnych.

Jeżeli FRSE oceniając wniosek będzie miała wątpliwości co do zasadności danego wydatku, może wymagać od uczestnika mobilności ubiegającego się o dofinansowanie dostarczenia dodatkowego uzasadnienia, np. odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.


5. Po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez uczestnika mobilności, zaopiniowanego przez uczelnię, FRSE zatwierdzi koszty, dodatkowego dofinansowania wraz z określeniem wysokości dofinansowania. W zawiadomieniu wysłanym przez FRSE do uczelni - nie później niż 14 dni od złożenia wniosku (czas ten będzie „zatrzymywany” jeżeli nastąpi konieczność uzupełnienia informacji zawartych we wniosku) - zostanie określona kwota dofinansowania przyznana w formie kosztów rzeczywistych, która będzie rozliczona jedynie pod warunkiem ich udokumentowania dowodami finansowymi. Zawiadomienie to będzie stanowiło decyzję o przyznaniu dofinansowania wskazanemu z imienia i nazwiska uczestnikowi mobilności. FRSE, jeżeli będzie to konieczne, uzupełni kwotę ogólnego dofinansowania uczelni w ramach realizowanej umowy finansowej o kwotę dodatkowych kosztów związanych z niepełnosprawnością, przekraczających ryczałt zastosowany w alokacji środków na podstawie złożonego przez uczelnię raportu przejściowego. Decyzja wydana przez FRSE będzie stanowiła zobowiązanie FRSE w stosunku do uczelni.


6. Uczelnia powinna poinformować uczestnika mobilności ubiegającego się o dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności o zatwierdzonej kwocie dodatkowego wsparcia (dodatkowego w stosunku do ryczałtu wynikającego z planowanego czasu trwania pobytu za granicą).


7. Uczelnia będzie zobowiązana do rozliczenia uczestnika z orzeczoną niepełnosprawnością bezzwłocznie po zakończeniu przez niego pobytu za granicą. FRSE zaleca, aby do rozliczenia studenta z niepełnosprawnością wykorzystać sugerowaną przez FRSE kartę rozliczenia osób niepełnosprawnych, dostępną na stronie internetowej. Za rozliczenie osoby niepełnosprawnej będzie odpowiedzialna uczelnia.


8. W raporcie końcowym/przejściowym FRSE będzie wymagała zamieszczenia wykazu studentów niepełnosprawnych wraz z podaniem kwoty zatwierdzonego dofinansowania w rozbiciu na kwotę rozliczoną jako ryczałt oraz kwotę rozliczoną jako koszty rzeczywiste. Sprawdzanie dokumentów źródłowych wraz z dowodami finansowymi dokumentującymi koszty ryczałtowe i koszty rzeczywiste będzie następowało podczas działań kontrolnych („kontrola w siedzibie FRSE na podstawie nadesłanych na jej żądanie dokumentów”, kontrola finansowa po zakończeniu projektu, kontrola systemowa).


9. Rozliczenie dodatkowych kosztów będzie rozliczeniem kosztów rzeczywistych, co oznacza konieczność ich udokumentowania dowodami finansowymi. Poniej znajduje się wykaz rodzajów dokumentów  (dowodów  finansowych),  jakie  będą  niezbędne  do  uznania  kosztu  za kwalifikowany.


a) Podróż uczestnika mobilności oraz podróż osoby towarzyszącej imienny bilet z ocena i datą przejazdu.

Jeżeli na bilecie nie ma ceny - bilet i faktura. Jeśli bilet nie jest imienny (np. w przypadku przejazdu koleją, autobusem)-bilet i oświadczenie, ze podróż miał związek z daną mobilnością..

W przypadku podróży samochodem – zgodnie z przepisami uczelnianymi oraz przepisami prawa krajowego.

Jeśli osoba towarzysząca i uczestnik mobilności podróżują razem samochodem osobowym, zwrot kosztów podróży przysługuje jednej osobie.


b) Pobyt osoby towarzyszącej

Przy pobytach krótkoterminowych (do 60 dni):

- zakwaterowanie: na podstawie rachunku, faktury, umowy najmu;

- inne koszty utrzymania związane z pobytem: rachunki, faktury, paragony potwierdzające poniesienie wydatków do wysokości iloczynu liczby dni i kwoty określonej jako dieta przy wyjeździe do danego kraju w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013, poz.167).


Przy pobytach długoterminowych ( 60 dni i więcej):

- zakwaterowanie i inne koszty utrzymania związane z pobytem: rachunki, faktury, paragony potwierdzające poniesienie wydatków do wyskości iloczynu liczby miejsięcy i kwoty wsparcia indywidualnego przesyługującego stypendyście niepełnosprawnemu.

Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość zatrudnienia profesjonalnego opiekuna miejscowego.


c) Profesjonalny opiekun miejscowy

Faktura lub rachunek*.

Zatrudnienie opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej.


d) Specjalne materiały dydaktyczne - jeżeli nie są zapewnione przez uczelnię/ instytucję przyjmującą

Faktura lub rachunek*.


e) Specjalna opieka medyczna dla uczestnika mobilności, w tym rehabilitacja, zakup

leków

Faktura lub rachunek*.


f) Specjalne ubezpieczenie dla uczestnika mobilności

Faktura/ rachunek/ polisa*.


g) Inne koszty wnioskowane przez uczestnika mobilności

- jeżeli zalecone w orzeczeniu o niepełnosprawnościu lub przez lekarza


Faktura lub rachunek*.


*uczelnia wysyłająca, zgodnie z zasadami rachunkowości, powinna określić, czy faktura lub rachunek powinien być wystawiony na uczelnię, czy na uczestnika mobilności.


Do wszystkich dokumentów potwierdzających poniesienie dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności należy dołączyć potwierdzenie zapłaty.


Dodatkowe dofinansowanie dla pracowników  z  niepełnosprawnością  będzie  przyznawane  jedynie z budżetu programu Erasmus+.


Poza dodatkowym dofinansowaniem bezpośrednio związanym z niepełnosprawnością, niepełnosprawni uczestnicy otrzymują ryczałt na koszty utrzymania w wysokości ustalonej zgodnie z wytycznymi z załącznika IV do umowy finansowej PO WER podpisanej między FRSE a uczelnią.


Zasady realizacji mobilności oraz zasady naliczania i rozliczania „wsparcia indywidualnego” dla studentów niepełnosprawnych są takie same jak w programie Erasmus+.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.kariery.uek.krakow.pl/erasmus