REGULAMIN STUDIÓW

Drukuj

Poniżej zamieszczone zostały wybrane artykuły oraz punkty z Regulaminu studiów UEK, które dotyczą studentów z niepełnosprawnościami. Precyzują one głównie przywileje studentów posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Regulamin studiów w całości dostępny jest na stronie Uczelni w zakładce „Studenci" oraz na naszej stronie w zakładce „Załączniki"

 

 

Regulamin obowiązujący od 1 października 2013

 

§ 3 ust. 6

Obsługę administracyjną studentów prowadzą dziekanaty wydziałów i właściwe merytorycznie jednostki administracji Uniwersytetu. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są poza kolejnością na podstawie dokumentu wydanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych lub legitymacji osoby niepełnosprawnej.

 

§ 3 ust. 7

Opiekę nad studentami niepełnosprawnymi sprawuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z zakresem działalności.

 

§ 10 ust.1

Dopuszcza się indywidualny tryb odbywania zajęć (ITZ), który polega na realizacji obowiązującego studenta planu studiów z możliwością zwolnienia z uczestnictwa
z wybranych lub wszystkich zajęć oraz uzyskania zaliczeń w terminach ustalonych
z prowadzącymi zajęcia.


§ 10 ust.2

Z możliwości ITZ mogą skorzystać studenci:
1) niepełnosprawni,
2) dotknięci przewlekłą chorobą, uniemożliwiającą systematyczne uczestnictwo w zajęciach,
3) opiekujący się obłożnie chorym członkiem najbliższej rodziny,
4) zakwalifikowani na wyjazdy stypendialne i praktyki zagraniczne w procedurach wewnątrzuczelnianych,
5) w przypadku których wystąpiły inne ważne przyczyny, uznane przez dziekana.


§ 10 ust.3

O ITZ ubiegać się może student, który zaliczył pierwszy semestr studiów. Nie dotyczy to studentów niepełnosprawnych.


§ 10 ust.4

Wniosek studenta o uzyskanie zgody na ITZ powinien być odpowiednio udokumentowany:
1) w przypadku, o którym mowa w ust.2 pkt 1 - orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przez uprawniony w tym zakresie organ,
2) w przypadku, o którym mowa w ust.2 pkt 2 - stosownym zaświadczeniem lekarskim,
3) w przypadku, o którym mowa w ust.2 pkt 3 - zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym chorobę danej osoby oraz oświadczeniem studenta o sprawowaniu bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny i o stopniu pokrewieństwa,
4) w przypadku, o którym mowa w ust.2 pkt 4 - stosownym dokumentem wydanym przez właściwą jednostkę/organ Uniwersytetu,
5) w przypadkach, o których mowa w ust.2 pkt 5 - stosownymi dokumentami, które potwierdzają okoliczności, w związku z którymi student ubiega się o ITZ.

 

§ 17 ust.1

Student, a w szczególności student niepełnosprawny w uzasadnionych przypadkach
ze względów zdrowotnych lub organizacyjnych może za zgodą dziekana zmienić grupę ćwiczeniową, laboratoryjną, konwersatoryjną itp.


§ 17 ust.2

Student niepełnosprawny w uzasadnionych przypadkach może ubiegać się o zmianę sali ćwiczeniowej lub wykładowej, składając wniosek do dziekana w terminie umożliwiającym dokonanie zmiany w planie zajęć.


§ 17 ust.3

Student z niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach może - za zgodą prowadzącego zajęcia - wykonywać na własny użytek notatki z zajęć w formie alternatywnej, tzn. poprzez nagrywanie zajęć, robienie zdjęć lub otrzymanie materiałów dotyczących zajęć od prowadzącego; może również korzystać z innych urządzeń lub pomocy osób robiących notatki.


§ 17 ust.4

W zajęciach mogą uczestniczyć tłumacze języka migowego, a także asystenci osób niepełnosprawnych, np. ruchowo, niedosłyszących i niewidomych. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom powinny posiadać zgodę dziekana na uczestniczenie
w zajęciach.


§ 17 ust.5

W pracach kontrolnych, zaliczeniach i egzaminach mogą uczestniczyć tłumacze języka migowego, a także asystenci osób niepełnosprawnych, np. ruchowo, niedosłyszących
i niewidomych. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom nie mogą być merytorycznie bądź zawodowo związane z przedmiotem. Osoby te powinny mieć zgodę dziekana na uczestniczenie w pracach kontrolnych, zaliczeniach i egzaminach.


§ 17 ust.6

Studenci niepełnosprawni w uzasadnionych przypadkach, najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej mogą ubiegać się o alternatywne formy zdawania egzaminów/zaliczeń.


§ 17 ust.7

Rozwiązania, o których mowa w ust.2-6, wymagają przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez uprawniony w tym zakresie organ.


§ 17 ust.8

Szczegółowe zasady i organizację wsparcia studentów niepełnosprawnych określa rektor w formie zarządzenia, publikowanego na stronie internetowej Uniwersytetu.

 

 

Regulamin obowiązujący od 1 października 2012 do 30 września 2013

 

§ 4 ust. 6

Opiekę nad studentami niepełnosprawnymi sprawuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

§ 5 ust. 1
Dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnego planu studiów (IPS), który polega na realizowaniu planu studiów obowiązującego na określonym kierunku lub specjalności z uwzględnieniem ewentualnego zwolnienia z uczestnictwa w zajęciach ze wszystkich lub niektórych przedmiotów oraz uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów w terminach ustalonych z prowadzącymi zajęcia
§ 5 ust. 2
Z możliwości, o której mowa w ust.1, mogą skorzystać w szczególności studenci:
1) niepełnosprawni,
2) dotknięci przewlekłą chorobą, uniemożliwiającą systematyczne uczestnictwo w zajęciach,
3) (...)
§ 5 ust. 5
Student niepełnosprawny może ubiegać się o IPS w dowolnym terminie, przy czym wniosek opiniuje jednostka właściwa do spraw opieki nad niepełnosprawnymi.
§ 5 ust. 6
Wniosek studenta o uzyskanie zgody na IPS powinien być odpowiednio udokumentowany:
1) w przypadku, o którym mowa w ust.2 pkt.1 - orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przez uprawniony w tym zakresie organ,
2) (...)

 

§ 8 pkt. 4
Z zastrzeżeniem ust.5-6, student niepełnosprawny może ubiegać się o:

 • zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach oraz form ich zaliczania,

 • indywidualne warunki korzystania z biblioteki,

 • zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie Uczelni,

 • zwolnienie z części odpłatności za studia, na zasadach określonych w obowiązującym w Uczelni regulaminie odpłatności za kształcenie,

 • zgodę prowadzącego zajęcia na ich nagrywanie, po uprzednim podpisaniu deklaracji o ochronie praw autorskich i wykorzystaniu zarejestrowanych materiałów wyłącznie na użytek prywatny,

 • pomoc w pozyskiwaniu materiałów dydaktycznych niezbędnych do studiowania,

 • zmianę grupy językowej na lepiej dostosowaną do jego możliwości,

 • dopasowanie zajęć wychowania fizycznego do rodzaju i stopnia niepełnosprawności,

 • możliwość zastosowania dodatkowych urządzeń (np. powiększalnik, dyktafon) oraz włączenie w proces dydaktyczny osób trzecich (np. tłumacz języka migowego, asystent),

 • zaliczenie lektoratu języka obcego na innej uczelni,

 • miejsce w domu studenckim lepiej dostosowane do jego potrzeb wynikających ze stopnia niepełnosprawności.

§ 8 ust. 5
Rozwiązanie, o którym mowa w ust.4 pkt.1,6,7,10,11, stosowane jest w miarę istniejących w Uczelni możliwości.
§ 8 ust. 6
Warunkiem skorzystania z uprawnień, o których mowa w ust.4, jest przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez uprawniony w tym zakresie organ.
§ 8 ust. 7
Decyzję o przyznaniu prawa do udogodnień i zwolnień, o których mowa w ust.4, podejmuje odpowiednia osoba lub właściwa jednostka organizacyjna Uczelni, biorąc każdorazowo pod uwagę opinię jednostki właściwej do spraw opieki nad osobami niepełnosprawnymi.