BON UEK - Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UEK

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

BON UEK

Menu dla: BON UEK

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami zostało utworzone w październiku 2008 r. i kontynuuje działalność na rzecz studentów z niepełnosprawnościami zapoczątkowaną w 2002 r. przez prof. dr hab. Janinę Filek (Pełnomocnik ds. ON UEK w latach 2002-2016). Współpracuje z władzami Uczelni i środowiskiem akademickim na rzecz zwiększania dostępności  edukacyjnej Uczelni.  

Zadaniem Biura jest udzielanie pomocy i wsparcia studentom z niepełnosprawnością zarówno w sprawach związanych z kształceniem jak i integracją w środowisku akademickim. Ponadto Biuro podejmuje działania mające na celu podniesienie kwalifikacji studentów na rynku pracy.

Na arenie międzyuczelnianej współpracujemy na mocy zawartego „Porozumienia” na rzecz studentów z niepełnosprawnością, które podpisał w 2007 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Krakowską. Celem „Porozumienia” jest wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie wyrównywania szans studentów z niepełnosprawnością w uczelniach oraz w zakresie wsparcia edukacyjnego tak, aby coraz więcej osób z niepełnosprawnością zdobywało wyższe wykształcenie. W 2023r. "Porozumienie" Krakowskie reprezentowane jest przez: 

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Gmina Miejska Kraków.

Biuro poszukuje wspólnych optymalnych rozwiązań w zakresie:

 • likwidowania barier architektonicznych,
 • zakupu specjalistycznego sprzętu,
 • zwiększania świadomości pracowników uczelni i studentów pełnosprawnych, zmiany ich stosunku do osób niepełnosprawnych oraz łamania stereotypów.

 

Biuro zajmuje się również organizacją kursów, zajęć sportowych, obozów integracyjno-adaptacyjnych, Krakowskich Dni Integracji oraz współredagowaniem Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych. W organizacji wielu projektów Biuro współdziała ze Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych UEK - organizacją studencką działającą od 2004 r.

W § 40 Załączniku do Zarządzenia Rektora nr R.0211.1.2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami współpracuje z władzami Uniwersytetu i środowiskiem akademickim w zakresie szerzenia idei integracji społecznej poprzez zwiększanie dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnością. Do zadań Biura należy w szczególności:
 1. identyfikacja studentów i doktorantów z niepełnosprawnością na podstawie zgłoszeń zainteresowanych;
 2. rozwiązywanie bieżących problemów, udzielanie wsparcia studentom, doktorantom i pracownikom z niepełnosprawnością oraz opiniowanie ich wniosków kierowanych do władz Uczelni;
 3. udzielanie studentom, doktorantom oraz pracownikom Uniwersytetu z niepełnosprawnością informacji o przysługujących im możliwościach uzyskania pomocy ze strony Uczelni oraz o programach ogłaszanych przez PFRON i inne instytucje;
 4. podejmowanie działań mających na celu zwiększenie dostępności należących do Uczelni obiektów dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością;
 5. zapewnianie – w miarę możliwości – dostępu do odpowiedniego sprzętu dydaktycznego studentom i doktorantom z niepełnosprawnością;
 6. zapewnienie studentom i doktorantom z niepełnosprawnością pomocy psychologicznej oraz – w miarę możliwości – wsparcia w postaci specjalistów odpowiednich do stopnia i rodzaju niepełnosprawności;
 7. organizowanie kursów wspierających rozwój osobisty oraz podnoszących kwalifikacje studentów i doktorantów z niepełnosprawnością na rynku pracy;
 8. współpraca z samorządami oraz organizacjami studenckimi i doktoranckimi oraz organizacjami zewnętrznymi o podobnym profilu w zakresie działań na rzecz studentów i doktorantów z niepełnosprawnością;
 9. udzielanie wsparcia pracownikom dydaktycznym, odbywającym zajęcia ze studentami i doktorantami z niepełnosprawnością;
 10. przybliżanie społeczności akademickiej Uniwersytetu problemów związanych z niepełnosprawnością poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji;
 11. działania na rzecz integracji studentów i doktorantów z niepełnosprawnością w środowisku akademickim poprzez organizację różnego rodzaju spotkań, imprez, wyjazdów itp.;
 12. promowanie Uczelni jako instytucji przyjaznej osobom z niepełnosprawnością, w tym w szczególności wśród potencjalnych kandydatów na studia (m.in. poprzez informowanie o możliwościach i warunkach studiowania w Uczeni osób z niepełnosprawnością);
 13. pozyskiwanie środków finansowych na działania na rzecz studentów i doktorantów z niepełnosprawnością;
 14. poszukiwanie nowych rozwiązań adekwatnych do pojawiających się potrzeb studentów i doktorantów z niepełnosprawnością;
 15. utrzymywanie ścisłej współpracy z analogicznymi jednostkami organizacyjnymi innych uczelni;
 16. przygotowywanie sprawozdań z działalności Biura dla władz Uniwersytetu;
 17. nawiązywanie i prowadzenie współpracy z przedsiębiorcami, instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi w kwestii zatrudniania osób z niepełnosprawnością,
 18. gromadzenie i nadzór nad dokumentacją studentów z niepełnosprawnością w tym orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, zaświadczeniami lekarskimi oraz innymi dokumentami stanowiącymi podstawę do udzielenia wsparcia edukacyjnego – za zgodą osób zainteresowanych.

 

Banery/Logo

Logo Fundusze Europejskie
Logo RP
Logo UEK
Logo Unia Europejska