O BIURZE

Drukuj

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zostało utworzone w październiku 2008 r. i kontynuuje działalność na rzecz studentów niepełnosprawnych zapoczątkowaną w 2002 r. prof. dr hab. Janinę Filek (Pełnomocnik ds. ON UEK w latach 2002-2016). Współpracuje z władzami Uczelni i środowiskiem akademickim na rzecz zwiększania dostępności Uczelni dla osób niepełnosprawnych.

Od stycznia 2012 r. stanowisko Kierownika BON UEK objęła mgr Anna Stawowy (obecnie psycholog), która pracuje w Biurze od jego powstania. Od 2018 r. funkcję kierownika pełni mgr Marzena Kasperska.  Poza Kierownikiem w BON UEK zatrudnieni są także psychologowie mgr Anna Stawowy, mgr Karolina Probosz oraz mgr Maria Augustyniak oraz referenci: mgr inż. Ewa Srzednicka, mgr Wioleta Gałat oraz mgr inż. Mateusz Macałka.  Poszczególni pracownicy naszego Biura są specjalistami ds. różnych rodzajów niepełnosprawności:

  • Marzena Kasperska - Kierownik BON, studenci z niepełnosprawnością słuchu,
  • psycholog Anna Stawowy, Karolina Probosz, Maria Augustyniak,- studenci z niepełnosprawnością natury psychologicznej, studenci z problemami dysleksji,
  • Ewa Srzednicka- studenci z niepełnosprawnością ruchu, studenci z pozostałymi niepełnosprawnościami, koordynator ds. sportu ON,
  • Wioleta Gałat- studenci z pozostałymi niepełnosprawnościami, koordynator ds. związanych z MCWP
  • Mateusz Macałka - studenci z niepełnosprawnością wzroku, studenci z pozostałymi niepełnosprawnościami, koordynator ds. projektów aktywizacyjnych ON.

Zadaniem Biura jest udzielanie pomocy i wparcia studentom niepełnosprawnym zarówno w sprawach związanych z kształceniem jak i integracją w środowisku akademickim. Ponadto Biuro podejmuje działania mające na celu podniesienie kwalifikacji studentów na rynku pracy. Na arenie międzyuczelnianej współpracując z Biurami ds. ON AGH, PK, UJ, UPJPII i UP oraz Pełnomocnkiem ds. ON UR na mocy zawartego Porozumienia z dn. 27 października 2010r. Biuro poszukuje wspólnych optymalnych rozwiązań w zakresie:

  • likwidowania barier architektonicznych,
  • zakupu specjalistycznego sprzętu,
  • zwiększania świadomości pracowników uczelni i studentów pełnosprawnych, zmiany ich stosunku do osób niepełnosprawnych oraz łamania stereotypów.

Biuro zajmuje się również organizacją kursów, zajęć sportowych, obozów integracyjno-adaptacyjnych, Krakowskich Dni Integracji oraz współredagowaniem Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych.

W organizacji wielu projektów Biuro współdziała ze Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych UEK - organizacją studencką działającą od 2004 r.

Obecny priorytet Biura to eliminacja wszelkich barier edukacyjnych, architektonicznych oraz mentalnych.

struktura BON 2018

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Motto:

"Być pełnosprawnym to tak naprawdę żadna nasza zasługa, to dar od Boga, który każdemu z nas, o każdym czasie może być odebrany. Pozwólmy więc niepełnosprawnym i członkom ich rodzin, w jak najbardziej naturalny sposób, włączyć się w nasze życie. Chcielibyśmy dać im pewność, że jesteśmy jednością."


Richard von Weizäcker
Prezydent Niemiec

Pliki do pobrania