O BIURZE

Drukuj

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zostało utworzone w październiku 2008 r. i kontynuuje działalność na rzecz studentów niepełnosprawnych zapoczątkowaną w 2002 r. prof. dr hab. Janinę Filek (Pełnomocnik ds. ON UEK w latach 2002-2016). Współpracuje z władzami Uczelni i środowiskiem akademickim na rzecz zwiększania dostępności Uczelni dla osób niepełnosprawnych. W styczniu 2012 stanowisko kierownika BON UEK objęła mgr Anna Stawowy (obecnie psycholog), która pracuje w bIurze od jego powstania. W latach 2018-2019 funckję kierownika pełniła mgr Marzena Kasperska.

 

Obecnie funkcję kierownika pełni dr inż. Mateusz Macałka. Poza Kierownikiem w BON UEK zatrudnieni są także psychologowie mgr Anna Stawowy, mgr Karolina Probosz, a także referenci: mgr inż. Ewa Srzednicka, mgr Wioleta Gałat, mgr Martin Jung.  Poszczególni pracownicy naszego Biura są specjalistami ds. różnych rodzajów niepełnosprawności:

  • Mateusz Macałka - Kierownik BON, studenci z niepełnosprawnością wzroku
  • psycholog Anna Stawowy, Karolina Probosz - studenci z niepełnosprawnością natury psychologicznej, studenci z problemami dysleksji,
  • Ewa Srzednicka- studenci z niepełnosprawnością ruchu, studenci z niepełnosprawnością słuchu,
  • Wioleta Gałat- studenci z pozostałymi niepełnosprawnościami, koordynator ds. związanych z MCWP
  • Martin Jung - studenci z pozostałymi niepełnosprawnościami, koordynator ds sportu OzN,

Zadaniem Biura jest udzielanie pomocy i wparcia studentom niepełnosprawnym zarówno w sprawach związanych z kształceniem jak i integracją w środowisku akademickim. Ponadto Biuro podejmuje działania mające na celu podniesienie kwalifikacji studentów na rynku pracy. Na arenie międzyuczelnianej współpracując z Biurami ds. ON AGH, PK, UJ, UPJPII i UP oraz Pełnomocnkiem ds. ON UR na mocy zawartego Porozumienia z dn. 27 października 2010r. Biuro poszukuje wspólnych optymalnych rozwiązań w zakresie:

  • likwidowania barier architektonicznych,
  • zakupu specjalistycznego sprzętu,
  • zwiększania świadomości pracowników uczelni i studentów pełnosprawnych, zmiany ich stosunku do osób niepełnosprawnych oraz łamania stereotypów.

Biuro zajmuje się również organizacją kursów, zajęć sportowych, obozów integracyjno-adaptacyjnych, Krakowskich Dni Integracji oraz współredagowaniem Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych.

W organizacji wielu projektów Biuro współdziała ze Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych UEK - organizacją studencką działającą od 2004 r.

Obecny priorytet Biura to eliminacja wszelkich barier edukacyjnych, architektonicznych oraz mentalnych.

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Motto:

"Być pełnosprawnym to tak naprawdę żadna nasza zasługa, to dar od Boga, który każdemu z nas, o każdym czasie może być odebrany. Pozwólmy więc niepełnosprawnym i członkom ich rodzin, w jak najbardziej naturalny sposób, włączyć się w nasze życie. Chcielibyśmy dać im pewność, że jesteśmy jednością."


Richard von Weizäcker
Prezydent Niemiec

Pliki do pobrania