3 kwietnia

Drukuj

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, pawilon C, Nowa Aula

 • 10:00 18:00 Konferencja Krakowskie uczelnie razem − 10 lat wspólnej działalności na rzecz studentów z niepełnosprawnością

Główne wydarzenia: przystąpienie do Porozumienia Akademii Krakowskiej, wręczenia nagród Integralia, wykład prof. Geert`a Van Hove, dyskujsa `Dobre Praktyki`

 

ZAPISY NA WYDARZENIA NA UEK

 

 

Szczegółowy program konferencji:

 

 • 10:00 - Przywitanie gości
 • 10:10 - Cel i założenia Porozumienia o działalności na rzecz studentów z niepełnosprawnością - prof. dr hab. Janina Filek - Pełnomocnik Rektora UEK ds. Studentów z Niepełnosprawnością
 • 10:20 - Wystąpienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosława Gowina
 • 10:30 - Uroczyste podpisanie aneksu do Międzyuczelnianego Porozumienia o działalności na rzecz studentów z niepełnosprawnością - przystąpienie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • 10:50 - Przemowy zaproszonych gości
 • 11:20 - Wręczenie nagród INTEGRALIA dla osób lub jednostek uczelnianych aktywnie wspierających działania na rzecz studentów z niepełnosprawnością
 • 12:00 - Przerwa kawowa
 • 12:15 - Wykład otwierający prof. Geert`a Van Hove - profesor uniwersytetów w Gandawie oraz w Amsterdamie (Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu w Gandawie w Belgii oraz Katedry Fundacyjnej Studiów nad Niepełnosprawnością na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie), specjalizujący się w tematyce niepełnosprawności; In the footsteps of John Dewey : Organizing support for students with special needs as a democratic duty
 • 13:15 - Wystąpienia Pełnomocników, pracowników Biur ds. Osób z Niepełnosprawnością oraz studentów: Krakowskie uczelnie razem - 10 lat wspólnej działalności na rzecz studentów z niepełnosprawnością
 • 13:45 - Kształcenie akademickie osób z niepełnosprawnościami - raport z badań ogólnopolskich-Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz - Kierownik Biura ds. osób Niepełnosprawnych na Politechnice Łódzkiej
 • 14:15 - Działalność Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UEK
 • 14:30 - Ogłoszenie wyniku konkursu fotograficznego
 • 15:00 - Przerwa
 • 16:00 - Otwarty panel dyskusyjny pełnomocników z Polski „Dobre praktyki"
 • 17:00 - Prezentacja regulaminu wyborów do Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

List przewodniczkącego KRASP prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta przesłany z okazi X KDI

 

List Zastępczyni RPO ds. Równego Traktowania Pani Sylwii Spurek

 

LIST OD PANI RZECZNIK:

Warszawa, 31.03.2017
Sygnatura: X.401.4.2017.AK

 

BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania Sylwia Spurek


Szanowni Państwo,

Uczestnicy konferencji „Krakowskie uczelnie razem - 10 lat wspólnej działalności na rzecz studentów z niepełnosprawnością" X Krakowskie Dni Integracji


Szanowni Państwo!


Krakowskie Dni Integracji organizowane są przez krakowskie uczelnie wyższe już od dziesięciu lat. Ta piękna rocznica stanowi znakomitą okazję do podkreślenia, jak wiele wspólnymi siłami udało się już osiągnąć w obszarze równego traktowania osób Z niepełnosprawnościami, a także przypomnieć te zagadnienia, które wciąż wymagają naszej pracy.
Rzecznik Praw Obywatelskich pełni funkcję organu monitorującego wykonanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Polska, ratyfikując Konwencję w 2012 r., zobowiązała się do zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami prawa do edukacji bez dyskryminacji i na zasadach równych szans. Urzeczywistnienie tego postulatu wymaga Zagwarantowania osobom z niepełnosprawnościami dostępu do powszechnego szkolnictwa wyższego, szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i możliwości uczenia się przez całe życie na zasadzie równości z innymi osobami.
W 2015 r. Rzecznik wydał raport pt. „Dostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami". Warto podkreślić, że w badaniu będącym podstawą raportu udział wzięły uczelnie wyższe także z Krakowa. Bez ich zaangażowania i cennego wkładu realizacja projektu nie byłaby możliwa. Z danych wykorzystanych do opracowania raportu wynika, że liczba osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły studia wyższe, pozostaje niewielka. Dla urzeczywistnienia prawa studentów z niepełnosprawnościami do edukacji bez dyskryminacji i na zasadzie równych szans niezbędne są zarówno zmiany o charakterze legislacyjnym, jak i zmiany w praktyce funkcjonowania niektórych uczelni wyższych. W kontekście trwających prac nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym warto zwrócić uwagę na najważniejsze wnioski płynące z raportu Rzecznika.
Istotnym problemem pozostaje brak szczegółowych wytycznych, które w jasny sposób określałyby zasady gospodarowania dotacją z budżetu państwa otrzymywaną przez uczelnie wyższe w celu stwarzania osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych. Obawy przed koniecznością Zwrotu środków wykorzystywanych w sposób niezgodny z przeznaczeniem dotacji powstrzymują uczelnie przed przyznawaniem wsparcia studentom m.in. w zakresie transportu czy studentom nieposiadającym aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. W ocenie Rzecznika konieczne jest stworzenie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otwartego katalogu dopuszczalnych form wsparcia, które mogą być finansowane z dotacji celowej. Takie wytyczne powinny być możliwie elastyczne.
Innym obszarem wymagającym pilnej interwencji jest dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami W dalszym ciągu napotykają na bariery architektoniczne i komunikacyjne, które mogą znacznie utrudniać lub wręcz uniemożliwiać im realizację prawa do nauki. Należy dokonywać adaptacji podręczników i materiałów dydaktycznych do specjalnych potrzeb studentów, a także dbać o dostępność informacji i komunikacji, w tym poprzez dostosowanie stron internetowych szkół wyższych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Warto także przekazywać wiedzę o nowoczesnym podejściu do niepełnosprawności - zarówno w programach kształcenia studentów, jak i poprzez organizację szkoleń dla kadry akademickiej i pracowników administracyjnych uczelni wyższych. Stereotypowe postrzeganie zjawiska niepełnosprawności rodzi szereg barier o charakterze mentalnym, a w skrajnych przypadkach skutkuje izolacją tej grupy studentów.
Należy jednak podkreślić, że liczba studentów z niepełnosprawnościami stale rośnie. Ten pozytywny trend jest wpierany przez zaangażowanie licznych pracowników uczelni wyższych, którzy dokładają starań w celu stworzenia osobom z niepełnosprawnościami warunków do nauki na zasadzie równości z innymi osobami. Badania RPO potwierdziły, że niektóre ośrodki akademickie w Polsce reprezentują najwyższy możliwy standard w zakresie wsparcia tej grupy studentów.
W ciągu ostatnich lat wiele udało się osiągnąć w dziedzinie ochrony praw człowieka osób z niepełnosprawnościami, lecz zapewnienie dostępu do edukacji bez dyskryminacji dla Wszystkich wymaga stałego wzmacniania poprzez odpowiednie rozwiązania prawne i organizacyjne. W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich pragnę przekazać Państwu wyrazy najwyższego uznania za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz studentów z niepełnosprawnościami, których efektem są liczne pozytywne inicjatywy realizowane w krakowskim środowisku akademickim.


Z życzeniami dalszych sukcesów,


Sylwia Spurek

 

 

POWRÓT