Uniwersytet Ekonomiczny laureatem etapu centralnego konkursu "Lodołamacze" w kategorii `Instytucja`

Drukuj

LODOŁAMACZE Konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie, organizowany przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Nagrodą LODOŁAMCZA honorowane są firmy, instytucje oraz ludzie, którzy wykazują się szczególnym zaangażowaniem w sprawy osób z niepełnosprawnością czy to poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, czy udoskonalenie i dostosowywanie już istniejących, promowanie aktywności osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia, a także łamanie stereotypów i barier.

Konkurs składa się z dwóch etapów regionalnego oraz centralnego. Podczas Małopolsko-Świętokrzyskiej Regionalnej Gali Jubileuszowej X Edycji Konkursu Lodołamacze 2015 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie otrzymał I miejsce oraz Statuetkę LODOŁAMACZ 2015 w Kategorii Instytucja, dzięki czemu awansował do kolejnego etapu.


W dniu 29 września na Zamku Królewskim w Warszawie miała miejsce finałowa Gala Konkursu, nad którym honorowy patronat objęła małżonka prezydenta RP, Agata Kornhauser-Duda. W trakcie uroczystości przyznano nagrody w kategoriach: Zakład Pracy Chronionej, Otwarty Rynek Pracy oraz Instytucja. W tej ostatniej laureatem został Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Nagrodę odebrał JM Rektor, prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, któremu towarzyszyła prof. dr hab. Janina Filek - Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.


Warto podkreślić, iż działania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zostały dostrzeżone po raz drugi. W roku 2012 roku Uniwersytet został uhonorowany tytułem Super Lodołamacza, natomiast po raz pierwszy otrzymaliśmy nagrodę w skali kraju.


W uzasadnieniu Kapituła konkursu podkreśliła: „Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, od 2002 r. zatrudnia osoby niepełnosprawne, (na dzień dzisiejszy wśród kadry merytorycznej jest 28 osób niepełnosprawnych). Uniwersytet dokłada wszelkich starań, aby wyrównać szanse osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji, jednocześnie zapewniając najwyższy poziom kształcenia. Przekłada się to na liczbę 296 studentów niepełnosprawnych studiujących na Uczelni w ubiegłym roku akademickim.


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest współinicjatorem unikatowego na skalę Polski „Porozumienia" o współpracy międzyuczelnianej na rzecz studentów z niepełnosprawnością pod kątem wymiany doświadczeń w zakresie wyrównywania szans w edukacji. Do porozumienia przyłączyło się 7 krakowskich uczelni. Od 2008 r. na Uczelni działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które oferuje usługi doradcze, psychologiczne, i różnego rodzaju szkolenia. W 2009 r. powołano Międzyuczelniane Centrum Wsparcia Psychologicznego, które poprzez szereg działań szkoleniowych i doradczych, wspiera nie tylko studentów, ale również pracowników krakowskich uczelni. Ponadto Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest pomysłodawcą i głównym organizatorem corocznych Krakowskich Dni Integracji, których już VIII edycja odbyła się w kwietniu tego roku.


W ciągu ostatnich lat Uniwersytet dbał o likwidację barier architektonicznych poprzez wyposażenie części budynków w fotokomórkę przy drzwiach, platformy przy schodach, windy z sygnalizacją dźwiękową czy oznakowaniem w alfabecie brajla, ponadto wyznaczono specjalne miejsca parkingowe, przystosowano toalety, sale wykładowe oznakowano alfabetem brajla, a jedną z nich wyposażono w pętlę indukcyjną służącą studentom słabosłyszącym. W 2013 r. Uczelnia dołączyła do międzynarodowego projektu „Europejska akcja na rzecz osób niepełnosprawnych w szkolnictwie wyższym", którego koordynatorem jest Uniwersytet Boloński, ponadto pracownicy nieustająco podnoszą swoje kwalifikacje poprzez wizyty studyjne w różnych krajach, których owocem jest wprowadzenie na Uczelni konsultacji psychologicznych w języku angielskim i rosyjskim dla obcokrajowców oraz pilotażowego lektoratu z Polskiego Języka Migowego."

 

mgr Anna Stawowy

Kierownik BON UEK

Galeria

JM Rektor UEK prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół przemawia podczas finałowej gali Lodołamaczy

JM Rektor UEK prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół przemawia podczas finałowej gali Lodołamaczy

JM Rektor UEK prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół podczas gali regionalnej Lodołamaczy

JM Rektor UEK prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół podczas gali regionalnej Lodołamaczy

Wspólne zdjęcie nagrodzonych podczas finałowej gali Lodołamaczy

Wspólne zdjęcie nagrodzonych podczas finałowej gali Lodołamaczy

Powrót do: AKTUALNOŚCI